Nieuwsbericht: 2009 - Reglement Rechtswinkelier van het Jaar Bird’s-Eyeprijs 2009
(Categorie: Platform)
Geplaatst door bzz
donderdag 19 maart 2009 - 10:07:06

Reglement Rechtswinkelier van het Jaar Bird’s-Eyeprijs 2009

Artikel 1, doel van de uitverkiezig

 1. De nominatie rechtswinkelier van het jaar is een initiatief van het Platform Rechtswinkels Nederland. De uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door advocatenkantoor Bird & Bird te 's Gravenhage.
 2. Het Platform Rechtswinkels beoogt de rechtswinkels in den lande te stimuleren de professionalisering van de dienstverlening te versterken. Met deze competitie richt het platform zich op een van de basiskwaliteiten van de rechtswinkelier: het vanuit een brede scoop de zich voordoende casuïstiek weten te analyseren en op grond daarvan alert en oplossingsgericht weten te communiceren met cliënten.

Artikel 2, de prijs

 1. Bird & Bird stelt als prijs een I-Phone ter beschikking.

Artikel 3, jury

 1. De jury draagt zorg voor een zorgvuldige en onafhankelijke jurering op grond van de in artikel 4 nader omschreven criteria.
 2. De jury bestaat uit drie personen.
 3. De leden bestaan uit:
  - een onafhankelijk voorzitter;
  - een medewerker van advocatenkantoor Bird & Bird;
  - een oud-bestuurslid van het Platform Rechtswinkels Nederland.
 4. De secretaris van het platform fungeert ambtshalve en zonder stemrecht als secretaris van de jury.
 5. Het bestuur van het Platform Rechtswinkels kan op verzoek en na overleg met het betreffende jurylid voorzien in vervanging.

Artikel 4, criteria

 1. De te nomineren kandidaten zijn rechtswinkeliers die op het moment van nominatie studeren aan een van de Nederlandse universiteiten en in het kader van hun studie reeds langer dan 3 maanden spreekuurhouder zijn bij een rechtswinkel.
 2. Naast het gestelde onder artikel 1 onderscheiden de genomineerden zich door hun inlevingsvermogen, en hun kwaliteit om complexe zaken in voor de cliënt begrijpbare termen te benoemen.

Artikel 5, aanmelding van kandidaten

 1. Het platform plaatst oproepen voor nominering van kandidaten in de media, die daartoe geschikt zijn. Hierbij worden besturen van rechtswinkels en/of rechtswinkeliers uitgenodigd kandidaten aan te melden; kandidaten kunnen uitsluitend worden voorgedragen door het bestuur.
 2. De aanmelding van voor te dragen kandidaten kan per email worden gestuurd naar Platform Rechtswinkels Nederland - ter attentie van mr. drs. I.M.M. Jacobs via secretaris©platformrechtswinkels.nl
 3. De aanmelding dient te zijn voorzien van:
  - de naam en woonplaats van de kandidaat (adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres onder toevoeging van opleiding, studiejaar en -richting);
  - een korte notitie van maximaal drie A4 pagina's, waarin duidelijk beargumenteerd de kwaliteiten van de kandidaat vermeld zijn;
  - CV kandidaat (incl. geboortedatum).
 4. Uitgesloten van deelname zijn bestuursleden van het Platform Rechtswinkels.

Artikel 6, tijdpad

 1. Voordrachten dienen uiterlijk 16 april 2009 om 24.00 uur te zijn ontvangen door de secretaris van de jury.
 2. Voordrachten ontvangen na deze datum zullen niet meer in beschouwing worden genomen.

Artikel 7, werkwijze van de jury

 1. De jury komt bijeen zo vaak als nodig is.
 2. De jury beoordeelt de voordrachten aan de hand van de in artikel 3 bedoelde criteria.
 3. Besluitvorming in de jury geschiedt unaniem.
 4. De jury stelt een beknopt juryrapport op, inhoudende een algemene indruk van de ontvangen voordrachten en eventuele suggesties voor latere nominaties i.c. prijstoekenningsbeleid. Het rapport eindigt met een gemotiveerde vaststelling van maximaal drie nominaties voor de prijs en daarop aansluitend de onderlinge rangorde van de genomineerden.
 5. Over zijn interne beraadslagingen en besluitvorming doet de jury geen mededelingen naar buiten noch spreekt de jury daarover in discussie of correspondentie met de buitenwereld.
 6. De verslagen van de jurybesprekingen en het juryrapport worden door de secretaris van het Platform in het stichtingsarchief beheerd.

Artikel 8, prijsuitreiking

 1. De beslissing van de jury is bindend; over de toekenning kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. De genomineerden krijgen meteen na de beslissing van de jury bericht van hun nominatie en een uitnodiging aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
 3. Van de beslissing inzake de drie nominaties wordt mededeling gedaan aan de media.
 4. Bekendmaking van de winnaar gebeurt door de voorzitter van de jury tijdens de bijeenkomst waarop de prijs wordt uitgereikt.
 5. Alle genomineerden ontvangen een oorkonde; de winnaar wordt uitgroepen tot de Rechtswinkelier van het Jaar en ontvangt de bijbehorende Bird's-Eye prijs.

Artikel 9, overige bepalingen

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury en bij gebreke daarvan het bestuur van Platform Rechtswinkels Nederland
 2. Door inzending van hun voordracht erkennen de inzenders bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement.Dit nieuwsbericht is van Platform Rechtswinkels Nederland
( http://www.platformrechtswinkels.nl/news.php?extend.11 )